ปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง

จัดซื้อถุงยังชีพ

โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านนางมะลิ  ชายปรีชา  หมู่ที่ 2

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา ซอย 14  หมู่ที่ 1  

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังประปา ข้างบ้านนายประยูร วรพิน หมู่ที่ 3