ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

♥โครงการซ่อมแซมถนนสายรางบัว ตั้งแต่บ้านกำนันสมนึก สุขกุมภาพันธ์ ถึงบ้านนายพันธ์ จันทรังษี หมู่ที่ ๒

โครงการก่อสร้า งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรางเกร็ด หมู่ที่ ๑ 

โครงการซ่อมแซมถนนสายลำราง ตั้งแต่บ้านนางสมใจ หลิมสัมพันธ์ ถึงบ้านนายทวี ฟุ้งขจร หมู่ที่ ๓ 

♥ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรางทอง-ข่อยมุ้ง หมู่ที่ ๒ 

 ♥ โครงการวางท่อประปาตั้งแต่บ้านนางเอี๊ยม  ธรรมสาลี ถึงสะพานสองสลึง หมู่ที่ 1

♥ จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบางราโทสา ยใน หมู่ที่ ๒ 

♥ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561


♥ จ้างเหมาซ่อมรถ ผก 5526 น.

♥ จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
♥ จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

♥ จ้างเหมาอาหารกลางวันเด็กเล็ก 

♥ จัดซื้อดินกระสุน 60 กระสอบ

 ♥จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ บว 2614 นฐ
♥ จ้างเหมาไฟฟ้าประดับสถานที่งานวันลอยกระทง