เอกสารเผยแพร่

# Title Version Description Size Hits Download
Authority 108.73 KB 186 Download Preview
ประกาศ ขอความร่วมมือ ขอความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ คู่สัญญาตามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนผู้เสียภาษี เป็นต้น ทำการประเมินตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 86.67 KB 183 Download Preview
แผนการดำเนินงานปี 2561 แผนการดำเนินงานปี 2561 751.05 KB 187 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง 731.12 KB 181 Download Preview
ติดตามแผน รอบเดือนเมษายน 2561 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561) 1.36 MB 197 Download Preview
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 432.15 KB 229 Download Preview
ประกาศเจตนารมณ์ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 251.49 KB 215 Download Preview
รายงานผล ปปช. ปี 2561 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 481.75 KB 244 Download Preview
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ปี 61 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน ปี 61 73.54 KB 209 Download Preview
ประกาศอบต.บางระกำ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประกาศอบต.บางระกำ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 725.10 KB 787 Download Preview
แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ขอเชิญท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่าน ขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 154.66 KB 1251 Download Preview
แผนพัฒนาบุคลากร นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 668.45 KB 85 Download Preview
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 382.80 KB 74 Download Preview
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 78.40 KB 73 Download Preview
ติดตามและประเมินผลแผน รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 รอบเดือนเมษายน 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 3.14 MB 146 Download Preview
แถลงผลการดำเนินงาน แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 266.93 KB 58 Download Preview
แผนการดำเนินงาน 2562 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 935.71 KB 83 Download Preview
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 248.13 KB 42 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 162.45 KB 61 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน 97.94 KB 70 Download Preview
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 98.48 KB 59 Download Preview
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการของ อบต.บางระกำ 170.62 KB 68 Download Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 663.03 KB 54 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง การใช้แผนพีฒนาท้องถิ่น ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง การใช้แผนพีฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 433.90 KB 48 Download Preview
รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 165.31 KB 55 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 92.58 KB 43 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 13.89 MB 177 Download Preview
แผนการดำเนินงาน 2563 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 1.02 MB 113 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 รอบเดือนตุลาคม 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562) 2.97 MB 54 Download Preview
แถลงผลการดำเนินงาน แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 266.38 KB 61 Download Preview
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 406.00 KB 40 Download Preview
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 360.23 KB 36 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 304.65 KB 54 Download Preview
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี อบต.บางระกำ 2.85 MB 52 Download Preview
แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางระกำ 357.68 KB 43 Download Preview
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 2.07 MB 43 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงาน แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 1.32 MB 47 Download Preview
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อบต.บางระกำ 539.37 KB 46 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 1.50 MB 174 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 275.64 KB 44 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลาสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 289.09 KB 39 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 126.25 KB 45 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 558.95 KB 38 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลาสถานที่เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 248.88 KB 38 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 109.29 KB 48 Download Preview
แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร อบต.บางระกำ 78.40 KB 46 Download Preview
มาตรการต่างๆ มาตรการสร้างขวัญกำลังใจ มาตรการดำเนินการทางวินัย 31.47 KB 44 Download Preview
ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/และพนักงานจ้าง 137.25 KB 54 Download Preview
รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก รายงานผลการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563 115.54 KB 36 Download Preview
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การประเมินความเสี่ยงการทุจริต การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 389.27 KB 45 Download Preview
รายงานผล ปปช ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 353.95 KB 37 Download Preview
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 533.94 KB 39 Download Preview
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน อบต.บางระกำ 774.07 KB 46 Download Preview
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 200.42 KB 39 Download Preview
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.บางระกำ 2.72 MB 33 Download Preview
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 (รอบ 6 เดือน) 255.27 KB 24 Download Preview
รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจ รายงานผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงภารกิจ ของ อบต.บางระกำ 8.58 MB 34 Download Preview