{pdf=elder-2563.pdf|500|300|native}

 

ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)

สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ขอความร่วมมือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ คู่สัญญาตามสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประชาชนผู้เสียภาษี เป็นต้น

ทำการประเมินตามช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/xrtq0n หรือ Scan QR Code

ทั้งนี้ ท่านสามารถทำการประเมินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Page 1 of 4