คณะผู้บริหาร

   
 

นายพนม  กะสิ

นายกองค์การบริหารส่วนตำลบางระกำ

 
   

นายเจริญชัย  เมธาธัญ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

นายกรีพล  มีเผ่าพงษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

   
 

นายสมชาย  อ่อนพันธ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 
     

 

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

   
 

นายเสฏฐวุฒิ  ปิ่นเกษร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 
     
   
 

นายสุวิทย์  ทรพัย์ยอดแก้ว

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

นายจานุพันธ์  สีโสภา

สมาชิก / เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

นายพัฒนชัย  อ่อนพันธ์

 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

นายสมมารถ  ม่วงโพธิ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 

นายขุนทอง  วรพิน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 
 

นายทรงพล  ปรีชา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

 
     

 

 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page