วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.บางระกำ

วิสัยทัศน์

 

“โครงสร้างพื้นฐานสะดวก สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีความสุข”

 

 

 

 

พันธกิจหรือภารกิจหลักการพัฒนา

ภารกิจหลักที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ภารกิจหลักที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

ภารกิจหลักที่ 3 การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

ภารกิจหลักที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐาน รวมทั้งระบบการคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของชุมชน

2. เพื่อดูแลรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค

5. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

6. เพื่อทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. เพื่อพัฒนาส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

   1.2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข

   1.3 แก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

   1.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

   1.5 การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

   1.6 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

   2.2 การฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน

   2.3 ส่งเสริม สนับสนุนผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   3.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือและระบบบำบัดน้ำเสีย

   3.2 พัฒนาระบบไฟฟ้า – ประปา

   3.3 พัฒนาแหล่งน้ำ คู คลองและระบบชลประทานเพื่อการอุปโภค บริโภคการเกษตร และอื่น ๆ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   4.1 พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา

   4.2 การเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

   4.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   5.1 สร้างจิตสำนักและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.2 ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.3 บำรุงรักษาแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม

   5.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

   6.1 พัฒนาการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย

   6.2 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร

   6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese


 
  

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6328
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้4094
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14611
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว12755
mod_vvisit_counterเดือนนี้64667
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว67926
mod_vvisit_counterทั้งหมด4748569

We have: 50 guests online
IP: 34.236.191.0
วันนี้: พ.ค. 28, 2024

QR Code
อบต.บางระกำ


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3420-6261 โทรสาร 0-3420-6925

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล