ประกาศ อบต.บางระกำ เรื่องเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอายุที่จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504)

สามารถยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพด้วยตนเอง หรือ มอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2562 และเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ

Page 1 of 4